Persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn gebruikt ARAG uw persoonsgegevens. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, hoe we deze verkrijgen en wie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook vindt u hier de contactgegevens van de functionaris gegevensbeheer (FG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven dat iets zegt over u als persoon. Dit betekent dat het direct over u gaat of tot u te herleiden is. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Ook een bedrijfsnaam die tot een individueel persoon te herleiden is, wordt gezien als een persoonsgegeven.

De wet kent ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige persoonsgegevens zoals iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden en Burgerservicenummer (BSN). Deze bijzondere persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden als dit wettelijk noodzakelijk is.

Waarvoor gebruikt ARAG persoonsgegevens?

ARAG gebruikt uw persoonsgegevens bij:

Voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen

 • Het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten
 • Het verlenen van juridische diensten
 • Het verstrekken van informatie aan bijvoorbeeld de belastingdienst of inlichtingendienst
 • Het voldoen aan de identificatieplicht bij het voeren van een rechtszaak of bij een sollicitatie
 • De administratie van personeelsgegevens

Verkleinen risico’s en bestrijden fraude

 • Het signaleren van bovenmatig claimgedrag
 • Het beschermen van ARAG medewerkers tegen agressief gedrag van verzekerden
 • Het voorkomen van fraude
 • In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens en claimgegevens raadplegen en melden bij de Stichting CIS te Zeist. Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Hier leest u hoe de stichting met persoonlijke gegevens omgaat, hoe u ze kunt bekijken en wat u kunt doen als de gegevens niet kloppen.

Marketingactiviteiten

 • Passende aanbiedingen doen aan verzekerden door middel van e-mails
 • Het informeren over nieuwe producten en diensten van ARAG
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 • Het verbeteren van bestaande producten en diensten

Hoe komt ARAG aan persoonsgegevens?

ARAG kan persoonsgegevens verkrijgen via:

 • Assurantietussenpersonen
 • Direct van uzelf
 • Derden
 • Externe bronnen

Welke persoonsgegevens gebruikt ARAG?

ARAG heeft persoonsgegevens van iedereen met wie contact is. Dus verzekerden, medewerkers, leveranciers en andere natuurlijke personen. In het register verwerking persoonsgegevens is te zien van wie persoonsgegevens worden gebruikt, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens gedeeld worden. Binnen de volgende thema’s:

 • Verzekerd bij ARAG SE
 • Rechtshulp bij ARAG SE
 • Werken bij ARAG SE
 • Op bezoek bij ARAG SE
 • Bedrijfsvoering bij ARAG SE

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

ARAG SE
Postbus 230
3830 AE Leusden

E-mail: fg@arag.nl

Hoe gaat ARAG om met uw persoonsgegevens?

ARAG besteedt veel zorg aan de beveiliging van persoonsgegevens:

 • Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn getraind in het op een juiste manier omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Informatiesystemen zijn passend beveiligd
 • Gegevens worden alleen gebruikt als er een wettelijke of contractuele verplichting is
 • ARAG zorgt ervoor aan de eisen van de toezichthouders te voldoen
 • ARAG gebruikt bijzondere persoonsgegevens alleen als dit wettelijk noodzakelijk is. Deze gegevens worden met extra zorg gebruikt

Uw rechten over uw persoonsgegevens

U heeft recht op:

 • Inzage
 • Verzoek tot correctie
 • Verzoek tot overdragen van persoonsgegevens
 • Opschorting van verwerking
 • Bezwaar kunnen maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van het gebruik van uw gegevens
 • Verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming via: fg@arag.nl

Of per post:

Functionaris gegevensbescherming ARAG SE
Postbus 230
3830 AE Leusden


Geeft u in dit verzoek aan wat uw relatie met ARAG is en op welk recht u aanspraak wilt maken. Voeg een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs toe.

De rechten hebben betrekking op de persoonsgegevens. De inhoud van een rechtshulpdossier valt niet onder deze rechten. ARAG kan wettelijke of contractuele verplichtingen hebben tot het bewaren van persoonsgegevens. Dit kan het recht op het verwijderen van persoonsgegevens beperken.

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door ARAG kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG